Toegankelijk online document

Privacy Statement DocRevolution

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 juni 2020.

DocRevolution B.V. (“DocRevolution”), is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, gebruikers, bezoekers en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen “AVG”.

DocRevolution houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De AVG kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat op grond van artikel 37 van de AVG in bepaalde gevallen (verwerking persoonsgegevens voor de overheid, verwerking bijzonder persoonsgegevens of op grote schaal) een Functionaris Gegevensbescherming ("FG") aangesteld moet worden, welke op haar beurt verplicht aangemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De FG houdt een register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. De FG van DocRevolution B.V. is aangemeld in het het register van de AP. U kunt de melding opvragen via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DocRevolution gebruikt verschillende bronnen om persoonsgegevens te verzamelen: De openbare bronnen waaruit DocRevolution persoonsgegevens kan verkrijgen, zijn onder meer:

 1. websites van bedrijven, en openbare registers zoals het handelsregister;
 2. social media platforms zoals LinkedIn;
 3. andere bronnen die voor eenieder toegankelijk zijn.

De niet-openbare bronnen waaruit DocRevolution persoonsgegevens kan verkrijgen, zijn onder meer:

 1. de betrokkene zelf, met inbegrip van degenen die de betrokkene vertegenwoordigen en degenen die door de betrokkene daartoe zijn gemachtigd;
 2. klanten van DocRevolution en anderen die een zakelijke of financiële relatie (waaronder een arbeidsrelatie) met ons hebben die relevant is voor het doel van het verzamelen en verwerken van data;
 3. commerciële partijen en bedrijven waarmee DocRevolution zaken doet.

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal DocRevolution deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever verwerken. Als verwerker zal DocRevolution naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert DocRevolution u over de wijze waarop DocRevolution als verwerker met uw persoonsgegevens omgaat. DocRevolution is uitdrukkelijk geen verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens.

DocRevolution maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. DocRevolution kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan DocRevolution uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Daarnaast maakt DocRevolution gebruik van een dienst ten behoeve van het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan onze website en DocRevolution gebruikt die gegevens ook in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De statistieken worden gerapporteerd op geaggregeerd bedrijfsniveau en niet op het niveau van de individuele bezoeker. Betreffende de verwerking van eventuele persoonsgegevens ontvangt DocRevolution van de browser van de bezoeker de gegevens die de browser standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres) en daarnaast worden de domeinnamen, bedrijfsnamen en bedrijfscontactgegevens door DocRevolution verwerkt.

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • u een voorstel of offerte te sturen
 • u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • u onze nieuwsbrief te kunnen sturen
 • u te kunnen uitnodigen voor (informatie-)bijeenkomsten
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • (overige) diensten voor u te kunnen uitvoeren
 • onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,

De volgende informatie kan van u verwerkt worden:

 • voor- en achternaam
 • geslacht / aanhef
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • accounts sociale media
 • IP-adres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld door een advertentiecampagne)
 • internetbrowser en apparaattype

DocRevolution verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

DocRevolution kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft DocRevolution bewerker overeenkomsten gesloten.

Toestemming

De betrokkene heeft zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking verleend. Als u als betrokkene op de website van DocRevolution contactformulieren invult om informatie op te vragen, moet u uw persoonsgegevens vermelden, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. DocRevolution gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld: om u de gevraagde dienst te leveren en informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Overeenkomst

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is. Dit criterium is van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst of huurovereenkomst.

Wettelijke verplichting

Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan DocRevolution is onderworpen.

Gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verstrekken van informatie, evenals de ontwikkeling van deze diensten, is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van DocRevolution of haar klant. Het doel van deze verwerking is bedrijven in staat te stellen hun financiële risico’s te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij zaken doen, te voldoen aan nalevings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in organisaties, sectoren en markten. Verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zwaarder wegen.

DocRevolution deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bovengenoemde doelen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DocRevolution blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

DocRevolution gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Hierbij worden onder andere de richtlijnen opgelegd door de autoriteit persoonsgegevens gevolgd. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een andere bewaartermijn is overeengekomen, bewaart DocRevolution de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doelen die hiervoor zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

DocRevolution deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Verzoeken om inzage, beperking van de verwerking, data-portabiliteit, correctie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, alsmede het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van DocRevolution onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt). Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien DocRevolution voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. DocRevolution hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop DocRevolution met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten:

Via e-mail

Info@docrevolution.nl, vermeld in het onderwerp "Privacy"

Per post

DocRevolution B.V.

T.a.v. Afdeling Support - Privacy

Horstlaan 12

2252 AL Voorschoten

Daarmee kan DocRevolution voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Tevens staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat DocRevolution in overtreding is met de geldende wet en regelgeving.

DocRevolution publiceert haar Privacy Statement DocRevolution in een toegankelijk online document.
Dat betekent dat deze voor alle doelgroepen beter te gebruiken is. En dat vinden wij belangrijk bij DocRevolution.